Liên hệ Chúng tôi

Văn phòng người học tiếng anh

2110 Đại lộ Washington
Arlington, VA 22204
(703) 228-6095

Thực hiện theo chúng tôi trên Twitter: @APS_ESOL

Terri Murphy
Giám đốc, Văn phòng Người học tiếng Anh
terri.murphy @apsva.us
(703) 228-6095

Samuel Klein
Giám sát EL
samuel.klein @apsva.us
(703) 228-6095
@SamKlein_ESOL

Katie Costar
Chuyên gia EL tiểu học
kathleen.costar @apsva.us
(703) 228-6090
@KCostarAPS

Tiến sĩ Michelle Marrero
Chuyên gia EL cấp hai
michelle.marrero @apsva.us
(703) 228-6094

yung nguyễn
Chuyên gia Nguồn EL
yung.nguyen @apsva.us
(703) 228-7232

Amy Sherman
Huấn luyện viên SIOP & Chuyên gia về trẻ em EL
amy.sherman @apsva.us
(703) 228-6093

Stephen Ross
Điều phối dữ liệu EL
stephen.ross @apsva.us
(703) 228-2406

Daely Castillo
Chuyên viên hành chính
daely.castillo @apsva.us
(703) 228-6134