Buổi làm việc của Ban Giám hiệu Nhà trường về các Điều chỉnh Ranh giới Đề xuất & Nguồn cấp liệu cho Năm học 2022-2023

Bấm vào đây để xem phát trực tiếp của Phiên làm việc.

Truyền thuyết và thông tin cơ bản về Phiên làm việc được đăng trên BoardDocs vì chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và công chúng được khuyến khích kiểm tra trang web trước để xác nhận chi tiết hoặc thay đổi.

Truy cập vào Trang web Cuộc họp của Hội đồng quản trị để biết danh sách tất cả các ngày họp sắp tới. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Văn phòng Hội đồng Trường theo số 703-228-6015 hoặc school.board @apsanh ta.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: