Ngày học đồng bộ cho tất cả học sinh

Thay vì học tập không đồng bộ thông thường vào thứ Hai, thứ Hai này sẽ cho phép học sinh có năm ngày giảng dạy trực tiếp không bị gián đoạn và tiếp cận với giáo viên của họ để đảm bảo rằng các lớp trong quý 3 của họ là đại diện cho việc học và thành tích của họ.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: