Học phí năm học 2022-2023

Trường tiểu học

Trường trung học

 

22-23 giờ 750 sáng Phí

 

 

 

 

 

 

22-23-9 giờ sáng phí

 

 

 

22-23 học phí trung học cơ sở

 

 

 

 

 

22-23 Phí Shriver