Thông tin liên hệ về trang web trong ngày kéo dài

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC TRONG NGÀY GIA HẠN:
Abingdon (703) 228-8471 abingdon.extendedday @apsva.us
Lễ kỷ niệm (703) 228-8279 ashlawn.extendedday @apsva.us
Tập trung khoa học Arlington (703) 228-8088 asfs.extendedday @apsva.us
Trường truyền thống Arlington (703) 228-7677 ats.extendedday @apsva.us
Barcroft (703) 228-8121 barcroft.extendedday @apsva.us
Barrett (703) 228-8534 barrett.extendedday @apsva.us
Campbell (703) 228-8434 campbell.extendedday @apsva.us
Đức Hồng Y (703) 228-8528 cardinal.extendedday @apsva.us
Lò xo Carlin (703) 228-8412 carlinsprings.extended.day @apsva.us
Claremont (703) 228-2522 claremont.extendedday @apsva.us
khám phá (703) 228-2699 Discovery.extendedday @apsva.us
Đã vẽ (703) 228-8135 draw.extendedday @apsva.us
Phím Escuela (703) 228-8486 key.extendedday @apsva.us
Hạm đội (703) 228-8207 hạm đội.extendedday @apsva.us
Glebe (703) 228-8511 glebe.extendedday @apsva.us
Hoffman-Boston. (703) 228-8623 hoffman-boston.extendedday @apsva.us
sự đổi mới (703) 228-2717 Innovation.extended.day @apsva.us
Jamestown (703) 228-8373 jamestown.extendedday @apsva.us
Nhánh dài (703) 228-8066 longbranch.extendedday @apsva.us
Trường công lập Montessori (703) 228-8796 montessori.extendedday @apsva.us
Nottingham (703) 228-8334 nottingham.extendedday @apsva.us
Gỗ sồi (703) 228-8159 Oakridge.extendedday @apsva.us
Randolph (703) 228-8685 randolph.extendedday @apsva.us
Dòng sông (703) 228-6384 stratford.extendedday @apsva.us
Taylor (703) 228-8597 taylor.extendedday @apsva.us
Tuckahoe (703) 228-8322 tuckahoe.extendedday @apsva.us
KIỂM TRA - TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
Gunston (703) 228-6936 gunton.checkin @apsva.us
Hamm (703) 228- hamm.checkin @apsva.us
Jefferson (703) 228-5860 jefferson.checkin @apsva.us
Kenmore (703) 228-6776 kenmore.checkin @apsva.us
Swanson (703) 228-5497 swanson.checkin @apsva.us
Williamsburg (703) 228-5476 williamsburg.checkin @apsva.us