Học phí năm học 2021-2022

Học phí năm học 2021-22

Trường tiểu học

Trường trung học

 

8 giờ sáng tính phí 2

 

 

 

825 giờ 2 sáng SY XNUMX

 

 

 

9 giờ sáng tính phí2

 

 

 

phí sy sy2

 

 

 

 

 

Phí hệ thống Shriver2