Biên lai, Tài khoản Chi tiêu Linh hoạt và EIN thuế

Tiền thu

Tài khoản Chi tiêu Linh hoạt

Những người tham gia Tài khoản Chi tiêu Linh hoạt có thể gửi biểu mẫu đến Văn phòng Trung tâm Ngày Mở rộng qua thư, e-mail, fax hoặc trực tiếp.

Vui lòng bao gồm thông tin sau vào biểu mẫu của bạn:

  • tên học sinh
  • Số ID gia đình trong ngày kéo dài
  • số tiền yêu cầu
  • ngày của dịch vụ

Mã số thuế sử dụng lao động (EIN): 54 - 6001128