Thông tin về thuế

Khi bạn khai thuế hàng năm, dưới đây là một số thông tin hữu ích:

  • Mã số nhận dạng nhà tuyển dụng (EIN) cho chương trình Ngày kéo dài là 54-6001128.
  • Để truy cập báo cáo cuối năm của bạn cho mục đích thuế:
    1. Truy cập https://apsfamily.schoolcareworks.com/login.jsp để đăng nhập
    1. Nhấp vào hộp có tên “Tuyên bố”
    1. Nhấp vào hộp thả xuống có nội dung “xem năm” để chọn năm sau đó nhấp vào xem để hiển thị năm bạn đang yêu cầu
    1. Ở trên cùng góc bên phải, hãy chọn “Tổng kết cuối năm” và ở đó bạn sẽ có thể mở bảng sao kê để xem, lưu và hoặc tải xuống bảng sao kê cho mục đích thuế.