FACE và FAMILIES

Văn phòng Banner FACEBản sao Logo OFA
Bằng chứng là không thể tranh cãi. Khi trường học tạo dựng mối quan hệ bền chặt với gia đình để hỗ trợ việc học tập, tất cả học sinh đều có cơ hội thành công cả về mặt học tập và xã hội. Hơn 60 năm nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi gia đình và các nhà giáo dục tham gia vào giao tiếp và cộng tác hai chiều, có ý nghĩa, học sinh có:

  • Thái độ tích cực hơn đối với trường học
  • Điểm và điểm kiểm tra cao hơn, tương đương với thành tích cao hơn
  • Tham dự tốt hơn
  • Đã hoàn thành bài tập về nhà khác
  • Tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn
  • Tuyển sinh nhiều hơn vào giáo dục sau trung học

Tìm hiểu thêm về Sự tham gia của gia đình trong APS