Sự tham gia của gia đình vào APS

mặt chữ chỉ múaVăn phòng Banner FACE

 Mục tiêu tương tác với gia đình trên FACE

  • Ở cấp huyện, tăng cường sự đại diện và sự tham gia của các gia đình từ các cộng đồng ít được đại diện và không được phục vụ
  • Ở cấp trường, thu hút nhiều gia đình hơn từ các cộng đồng không được đại diện / không được phục vụ trong các nỗ lực cải thiện trường học

APS Kim tự tháp gắn kết gia đình

Kim tự tháp MẶT

Tìm hiểu thêm về Chương trình, Dịch vụ & Tài nguyên dành cho Gia đình