Nghiên cứu tối ưu hóa cơ sở vật chất

Trường Công lập Arlington (APS) Các Nghiên cứu Tối ưu hóa Cơ sở vật chất được tạo ra để giải quyết sự gia tăng ghi danh của sinh viên trong thời gian ngắn hạn. Các nghiên cứu xác định nơi có thể bố trí các lớp học tạm thời có thể di dời tại mỗi trường dựa trên các hạn chế về vật chất và môi trường. Các nghiên cứu cung cấp APS nhân viên với thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt về APS ngân sách, cơ sở vật chất và chương trình. Phân tích trong các báo cáo này được thực hiện bởi nhân viên Cơ sở vật chất và Vận hành với sự hỗ trợ của nhân viên Bộ Kế hoạch và Đánh giá và đã được Hội đồng Cố vấn về Cơ sở vật chất Trường học và Chương trình Vốn (FAC) xem xét. Việc cải tiến các nghiên cứu và hợp tác về các bản cập nhật trong tương lai đang được tiến hành.

 

Nghiên cứu Tối ưu hóa Cơ sở vật chất Năm học 2017-18

Nghiên cứu Tối ưu hóa Cơ sở vật chất Năm học 2020-21