Các Dịch vụ Toàn Quận: Trường Tiểu học

Văn phòng Dịch vụ Năng khiếu và Văn phòng Giáo dục Nghệ thuật cung cấp những trải nghiệm phong phú cho học sinh năng khiếu. Những trải nghiệm này được thiết kế để mở rộng các hoạt động tại trường và phát triển các mối quan tâm của học sinh.
Cơ hội bao gồm:

  • Chương trình Giải thưởng Mùa hè, K-5
  • Hợp xướng danh dự, 4-5
  • Ban nhạc Junior Honors, 4-6
  • Dàn nhạc danh dự Junior, 4-6

Thông tin bổ sung về Cơ hội Giáo dục Nghệ thuật