Các Dịch vụ Toàn Quận: Trường Trung học Cơ sở

Văn phòng Giáo dục Nghệ thuật cung cấp các trải nghiệm phong phú cho học sinh năng khiếu. Những trải nghiệm này được thiết kế để mở rộng các hoạt động tại trường và phát triển các mối quan tâm của học sinh.
Cơ hội bao gồm:

  • Ban nhạc Junior Honors, 4-6
  • Dàn nhạc danh dự Junior, 4-6
  • Ban nhạc danh dự, 7-8
  • Dàn nhạc danh dự, 7-8

Thông tin bổ sung về Cơ hội Giáo dục Nghệ thuật