Trung học cơ sở 6-8

Mỗi trường học thiết kế các dịch vụ cho học sinh được xác định cho các dịch vụ năng khiếu trên cơ sở các mục tiêu của trường và toàn quận và tuân theo 2017 - 2022 APS Kế hoạch địa phương cho năng khiếu.

Học sinh có thể được xác định từ lớp K-12 trong các môn toán, ngữ văn, khoa học và xã hội.

Các dịch vụ học tập tại trường được cung cấp:

  • trong bối cảnh lớp học giáo dục phổ thông trong một nhóm cụm (ít nhất 5 người học có năng khiếu được xác định)
  • trong các khóa học nâng cao về toán học, ngôn ngữ thế giới và / hoặc địa lý
  • với những giáo viên đã đạt được yêu cầu tối thiểu là 40 điểm năng khiếu (PIP: G-2.14 PIP-9) và những người tiếp tục tìm kiếm cơ hội bổ sung để học các chiến lược và các nguồn tài liệu ngoại khóa được viết cho những người học năng khiếu để củng cố việc giảng dạy của họ
  • theo mô hình tài nguyên hợp tác, trong đó giáo viên đứng lớp làm việc với giáo viên dạy năng khiếu để lập kế hoạch, mô hình hóa, phát triển và / hoặc trình bày kinh nghiệm học tập khác biệt phù hợp cho học sinh năng khiếu hàng ngày

Lợi ích của mô hình hợp tác là một trong những cách các trường tăng cường dịch vụ để cung cấp các dịch vụ năng khiếu cho nhiều đối tượng học viên nâng cao. Bằng cách làm việc với giáo viên để tăng thêm tính chặt chẽ và phức tạp cho các bài học, những người học năng khiếu có được thử thách hàng ngày mà họ cần đồng thời mang đến cho nhiều học sinh cơ hội hơn để suy nghĩ và giải quyết vấn đề ở cấp độ cao hơn.