Hội thảo của Giám đốc

Hội thảo của Giám thị là một chương trình bồi dưỡng mùa hè của Trường Công lập Arlington. Các học sinh lớp 11 và 12 đang phát triển thể hiện mong muốn được trải nghiệm học tập sẽ dành một tuần để tham gia vào các hoạt động tập trung vào một chủ đề như Ra Quyết định và Lãnh đạo trong Thế giới Cơ hội: suy nghĩ về cách một người có thể trở thành nhà lãnh đạo trong cuộc sống, trường học, cộng đồng và thế giới của chính mình. Học sinh phát triển các mô hình tư duy của Thế kỷ 21 trong khi tham gia vào các cuộc thảo luận tương tác, mô phỏng, hội thảo và các tác phẩm sân khấu giải quyết mối quan tâm của học sinh trong nghệ thuật, nhân văn và khoa học. Sinh viên đến thăm các địa điểm khác nhau trong khu vực Thủ đô Washington để quan sát các góc nhìn khác nhau vàapsmở rộng suy nghĩ của họ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Tài liệu Hội thảo dành cho Giám đốc Học khu 2019.