Học viện Sáng tạo Young Scholars

Học viện Sáng tạo Young Scholars được tổ chức vào mùa hè ở các trường Title 1 ngoại trừ Trường Tiểu học Barcroft, nơi cung cấp cho học sinh cơ hội này trong kỳ chuyển tiếp mùa thu.

Học viện Sáng tạo của Học giả Trẻ cung cấp các cơ hội học tập phong phú liên quan đến tư duy trong thế giới thực với trọng tâm là khoa học và công nghệ. Học sinh sẽ gia tăng và phát triển tư duy phản biện và sáng tạo cũng như khả năng giải quyết vấn đề thông qua những trải nghiệm học tập chân thực, có ý nghĩa. Học sinh làm việc với các đồng nghiệp của mình để thiết kế, tạo và giải quyết một vấn đề trong khi khám phá các dạng công nghệ khác nhau.