Phòng Nhân sự

Bộ Nguồn nhân lực cung cấp sự lãnh đạo hợp tác, chủ động và nhạy bén trong lĩnh vực nguồn nhân lực cho tất cả các cấp của hệ thống trường học để tiếp tục cung cấp hiệu quả và hiệu quả các dịch vụ chất lượng APS nhân viên, phụ huynh và học sinh, và cư dân Arlington.

Bộ phận Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý tất cả các khía cạnh của chương trình nhân sự và trả lương cho tất cả nhân viên của Trường Công lập Arlington, giảng dạy và không giảng dạy. Bao gồm các:

 • Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên
 • Phân loại và phân loại lại chức vụ
 • Chương trình phúc lợi nhân viên
 • Giấy phép của giáo viên
 • Đánh giá nhân viên
 • Các chương trình hưu trí
 • Chương trình công nhận nhân viên
 • Chấm dứt
 • Chương trình giao tiếp với nhân viên
 • Các chương trình trả lương
 • Khiếu nại và vấn đề kỷ luật

Nghề nghiệp @APS
Lợi ích
Lương bổng
Phát Triển Chuyên Môn