Dịch vụ thông tin

Bộ Dịch vụ Thông tin cung cấp hỗ trợ và giải pháp thúc đẩy giáo dục ở Arlington. Bộ cung cấp các công nghệ và dữ liệu hỗ trợ và thúc đẩy học tập của sinh viên, giảng dạy hiệu quả, năng suất người dùng, trách nhiệm trong việc ra quyết định, giao tiếp đáng tin cậy và thực hành kinh doanh tốt nhất. Bộ phận chịu trách nhiệm phát triển các chiến lược kỹ thuật rõ ràng để hỗ trợ các mục tiêu giảng dạy và kinh doanh và dự đoán xu hướng công nghệ trong tương lai.

Cung cấp dịch vụ  |  Liên Hệ

Văn phòng trợ lý tổng giám đốc

Raj Adusumilli - Trợ lý Giám đốc
Cynthia Guadalupe - Trợ lý hành chính điều hành

Giải pháp doanh nghiệp

Girish Rajput - Giám đốc

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Giám đốc Terance- Giám đốc

Nguồn