Giải pháp doanh nghiệp

Văn phòng Giải pháp Doanh nghiệp chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thiết kế và hỗ trợ dữ liệu và hệ thống kinh doanh của Trường Công lập Arlington. Đơn vị này có trách nhiệm chính trong việc đảm bảo rằng APS nhân viên và cộng đồng có quyền truy cập vào dữ liệu chính xác để hỗ trợ các quyết định về Hướng dẫn và kinh doanh. Công việc liên quan đến một loạt các tương tác với hệ thống trường học và chính quyền quận, các nhà cung cấp phần mềm và các nhà tư vấn.

Các dịch vụ được cung cấp

  • Phát triển ứng dụng tùy chỉnh
  • Hỗ trợ và duy trì APS Hệ thống giảng dạy
  • Hỗ trợ và duy trì APS Hệ thống hành chính
  • Hỗ trợ dịch vụ chuyển dữ liệu
  • Hỗ trợ đào tạo công nghệ toàn huyện
  • Hỗ trợ tất cả APS nhân sự trong các nguồn lực kinh doanh bao gồm, nhưng không giới hạn, NGÔI SAO, Synergy, Kho dữ liệu, và Canvas