Quầy phục vụ

servicesupportcenter @apsva.us

703-228-2847

Bàn Dịch vụ là vị trí trung tâm cho APS nhân sự để đưa ra yêu cầu hỗ trợ từ Dịch vụ Thông tin. Nhóm cung cấp hỗ trợ qua điện thoại, email, fax, gặp trực tiếp và đóng vai trò là điểm báo cáo cho Phòng Dịch vụ Thông tin liên quan đến các dịch vụ công nghệ.