Synergy Tài liệu Đào tạo và Hướng dẫn (UPK's)

Liên kết đến Tài liệu đào tạo và hướng dẫn:  http://myupk.apsva.us

  • Xem nó: Xem hướng dẫn.
  • Hãy thử: Nhấp qua hướng dẫn với lời nhắc.
  • Biết điều đó: Kiểm tra kiến ​​thức của bạn (điểm số chỉ dành cho thông tin của bạn) *
  • Làm điều đó: Mở 'máy chụp ảnh từ xa' trong khi bạn làm việc đó thật. *
  • In nó: In một công việc phụ trợ bạn có thể tham khảo lại khi cần.
  • “Biết Điều đó” và “Làm được” không có sẵn cho tất cả các hướng dẫn UPK.

Synergy Biểu mẫu yêu cầu truy cập