ATSS Nhóm cộng tác

Ai là một phần của ATSS Nhóm cộng tác?

Mô hình ATSS nhóm bao gồm các nhân viên chủ chốt và các thành viên gia đình làm việc tập thể để xác định các lĩnh vực cụ thể cần quan tâm, hỗ trợ, can thiệp và mở rộng cần thiết và cách thức giám sát tiến độ của học sinh. Thành viên Nhóm có thể bao gồm:

  • Giáo viên đứng lớp
  • Sinh viên
  • Cha mẹ
  • Chuyên gia (Đọc, Toán, ESOL, Năng khiếu)
  • Giáo viên Giáo dục Đặc biệt
  • Cố vấn
  • Các nhà tâm lý học
  • Nhân viên xã hội
  • Quản trị viên
  • Những người khác khi cần thiết

Vai trò của Cha mẹ / Người giám hộ là gì trong ATSS?

Gia đình và người giám hộ đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ việc học tập của con em họ ở trường. Phụ huynh có thể tham gia vào quá trình này bằng cách thông báo bất kỳ mối quan tâm nào với giáo viên của đứa trẻ, cung cấp thông tin chi tiết về việc học tập và phát triển của con họ và hỗ trợ các biện pháp can thiệp đã xác định tại nhà.