Đánh giá

Sứ Mệnh

Văn phòng Đánh giá là một đối tác với các trường học, học sinh và gia đình trong quá trình thực hiện và giải thích các Đánh giá của Học khu và Tiểu bang. Văn phòng cố gắng trau dồi kinh nghiệm đánh giá tích cực và có mục đích cho học sinh, gia đình, giáo viên và lãnh đạo trường Công lập Arlington trong khi đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn của liên bang, tiểu bang và địa phương.

Văn phòng Đánh giá:

  1. Đảm bảo tuân thủ các chính sách, thủ tục và giao thức bảo mật thử nghiệm.
  2. Theo dõi và hỗ trợ các trường xác định học sinh (cần kiểm tra, dữ liệu nhân khẩu học, kiểm tra chỗ ở, v.v.) cho các Đánh giá của Học khu và Tiểu bang.
  3. Tải dữ liệu lên hệ thống quản lý dữ liệu cho mỗi lần đánh giá.
  4. Đào tạo cho các STC cách quản lý và điều hành các đánh giá và đào tạo nhân viên của họ để thực hiện các đánh giá.
  5. Yêu cầu các trường có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo tất cả học sinh có cơ hội kiểm tra.
  6. Phân phối kết quả đánh giá và đào tạo nhân viên cách tiếp cận kết quả cho mỗi lần đánh giá.
  7. Làm việc với DTL và nhân viên nhà trường để giải thích và sử dụng dữ liệu từ các đánh giá và các nguồn dữ liệu khác để giúp cung cấp thông tin hướng dẫn.

Tìm hiểu thêm về Văn phòng Đánh giá, APS Kiểm tra và Đánh giá.