Đánh giá đầu năm cho đến mùa thu

Trong suốt đầu năm học 2022-23, các trường tham gia vào nhiều cuộc đánh giá khác nhau. Có hai lý do để đánh giá: (1) để thông báo các kế hoạch giảng dạy và (2) các yêu cầu của địa phương, Tiểu bang và Liên bang. Các đánh giá khác nhau cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu về sự sẵn sàng học tập và tiến bộ giáo dục của học sinh. Giáo viên sử dụng thông tin này để giúp hướng dẫn giảng dạy cho toàn bộ lớp học và hướng dẫn cá nhân hóa cho những học sinh có thể cần hỗ trợ bổ sung hoặc thử thách bổ sung. Các bài đánh giá mà học sinh sẽ thực hiện vào mùa thu này, bao gồm:

  • VDOE Đánh giá Tăng trưởng Qua Năm - dành cho Đọc và Toán ở Lớp 3-8
  • Chương trình Sẵn sàng cho Mẫu giáo Virginia (VKRP) - bao gồm PALS (Công cụ sàng lọc nhận thức ngữ âm (PALS), EMAS và CBRS
  • PALS (Trình kiểm tra khả năng đọc hiểu biết về ngữ âm (Lớp 1 và 2) *
  • Các Chỉ số Động về Kỹ năng Đọc viết Cơ bản Ban đầu (DIBELS) (PreK-5), học sinh Giáo dục Đặc biệt MS ở Lớp 6-8 *
  • Đọc kiểm kê (Lớp 6-8) *
  • Kiểm kê Toán học (Lớp 2-8)
  • Kiểm tra Năng lực Nhận thức (CogAT) - dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 8 không có điểm CogAT trước đó
  • Bài kiểm tra khả năng phi ngôn ngữ Naglieri (NNAT3) - dành cho học sinh lớp 1

Một số đánh giá đóng vai trò như một công cụ sàng lọc phổ quát về đọc và toán ở trường tiểu học và trung học cơ sở. Nhiều thông tin thêm có thế được tìm thấy ở đây: Máy sàng lọc Phổ quát - Trường Công lập Arlington. Đây là một cách để các trường sớm xác định bất kỳ nhu cầu nào để hỗ trợ, can thiệp và mở rộng có thể bắt đầu ngay lập tức. Các cuộc kiểm tra thường được thực hiện 3 lần một năm.

Dữ liệu thu được từ những đánh giá này được các Nhóm Học tập Hợp tác (CLT) sử dụng để tập trung vào hướng dẫn cốt lõi dựa trên bằng chứng (Cấp 1) và các can thiệp / mở rộng cho những học sinh cần chúng để đạt được thành công.

Thông tin này sẽ là chìa khóa quan trọng khi giáo viên tập trung vào việc học tăng tốc. Giáo viên sẽ trình bày tài liệu ở cấp lớp hiện tại đồng thời củng cố các kỹ năng và khái niệm từ cấp lớp trước. Trong suốt quá trình này, giáo viên vẫn tập trung vào việc hỗ trợ tất cả học sinh và làm cho việc học trở nên dễ tiếp cận.

* Để biết thêm thông tin về các bài kiểm tra này, vui lòng xem lại Đánh giá về Ngữ văn Anh (ELA) .