Góc dành cho cha mẹ

Chào mừng bạn đến với Góc dành cho cha mẹ!

 

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin về các bài đánh giá của địa phương, Tiểu bang và Liên bang được quản lý trong các Trường Công lập Arlington.

Tại sao học sinh cần phải thi đánh giá? Có hai lý do để đánh giá: (1) Nhu cầu giảng dạy của giáo viên và (2) các yêu cầu của địa phương, Tiểu bang và Liên bang. Trong khi hầu hết học sinh và gia đình nghĩ về đánh giá như một cách giáo viên chấm điểm học sinh, nhân viên thường nhìn nhận nó theo một khía cạnh khác; đánh giá là một cách để thu thập dữ liệu về tiến bộ giáo dục của học sinh. Đánh giá giúp giáo viên hướng dẫn giảng dạy cho toàn bộ lớp học và hướng dẫn cá nhân hóa cho những học sinh có thể cần hỗ trợ thêm hoặc thử thách bổ sung. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Tiểu bang và Liên bang yêu cầu một số đánh giá nhất định để thúc đẩy việc học tập của học sinh, và những đánh giá này không phải là tùy chọn.

Đánh giá tăng trưởng Virginia

Bài kiểm tra khả năng nhận thức - CogAT

Bài kiểm tra khả năng phi ngôn ngữ của Naglieri - NNAT3