Diễn giải Điểm theo thang điểm theo chiều dọc: Mùa thu năm 2021 Đánh giá mức độ tăng trưởng LỚP 3-8 MÔN TOÁN

Diễn giải Điểm theo tỷ lệ theo chiều dọc

Đánh giá Tăng trưởng Mùa thu năm 2021 LỚP 3-8 MÔN TOÁN

 

Bước sau:

1) Gần đầu báo cáo điểm của học sinh, hãy tìm tên chính xác của bài kiểm tra. Trong bảng bên dưới, hãy tìm hàng phù hợp với tên chính xác của bài kiểm tra.

2) Tìm Điểm theo tỷ lệ theo chiều dọc trên báo cáo Chi tiết học sinh theo câu hỏi (SDBQ) của học sinh.

Trong bảng dưới đây, trong hàng có tên bài kiểm tra chính xác, hãy tìm phạm vi điểm bao gồm Điểm theo tỷ lệ dọc của học sinh của bạn.

TOÁN HỌC

 

Dựa trên điểm theo thang điểm dọc của học sinh trong bài kiểm tra, đánh giá nội dung của năm ngoái, học sinh của bạn:
TÊN KIỂM TRA Cần hỗ trợ thêm vì nội dung mới được giới thiệu trong suốt cả năm. Có thể cần một số hỗ trợ bổ sung vì nội dung mới được giới thiệu trong suốt cả năm. Rất có thể được chuẩn bị để học nội dung cấp lớp hiện tại.
Toán Gr 3 Mùa thu năm 2021 (Bài kiểm tra trực tuyến dựa trên nội dung Gr 3) Lên đến 1366 1367 - 1400 1401 trở lên
Toán Gr 3 (Bài kiểm tra trên giấy dựa trên nội dung Gr 3) Lên đến 1366 1367 - 1400 1401 trở lên
Toán Gr 4 Mùa thu năm 2021 (Bài kiểm tra trực tuyến dựa trên nội dung Gr 3) Lên đến 1366 1367 - 1400 1401 trở lên
Toán Gr 4 (Bài kiểm tra trên giấy dựa trên nội dung Gr 4) Lên đến 1396 1397 - 1430 1431 trở lên
Toán Gr 5 Mùa thu năm 2021 (Bài kiểm tra trực tuyến dựa trên nội dung Gr 4) Lên đến 1396 1397 - 1430 1431 trở lên
Toán Gr 5 (Bài kiểm tra trên giấy dựa trên nội dung Gr 5) Lên đến 1456 1457 - 1493 1494 trở lên
Toán Gr 6 Mùa thu năm 2021 (Bài kiểm tra trực tuyến dựa trên nội dung Gr 5) Lên đến 1456 1457 - 1493 1494 trở lên
Toán Gr 6 (Bài kiểm tra trên giấy dựa trên nội dung Gr 6) Lên đến 1495 1496 - 1532 1533 trở lên
Toán Gr 7 Mùa thu năm 2021 (Bài kiểm tra trực tuyến dựa trên nội dung Gr 6) Lên đến 1495 1496 - 1532 1533 trở lên
Toán Gr 7 (Bài kiểm tra trên giấy dựa trên nội dung Gr 7) Lên đến 1550 1551 - 1581 1582 trở lên
Toán Gr 8 Mùa thu năm 2021 (Bài kiểm tra trực tuyến dựa trên nội dung Gr 7) Lên đến 1550 1551 - 1581 1582 trở lên
Cần hỗ trợ thêm vì nội dung mới được giới thiệu trong suốt cả năm. Có thể cần một số hỗ trợ bổ sung vì nội dung mới được giới thiệu trong suốt cả năm. Rất có thể được chuẩn bị để học nội dung cấp lớp hiện tại.

Bộ Giáo dục Virginia

 


Tổng quan về Báo cáo Chi tiết Sinh viên Theo Câu hỏi (SDBQ) Tài liệu này cung cấp tổng quan chung về Báo cáo SDBQ.

Diễn giải Thang điểm theo chiều dọc: Đánh giá tăng trưởng vào mùa thu năm 2021 LỚP 3-8 ĐỌC  Tài liệu này áp dụng cho các điểm theo tỷ lệ dọc được báo cáo trong Bài Đánh giá Tăng trưởng môn Đọc từ Lớp 2021-3 Mùa thu năm 8.

Tài nguyên dành cho Cha mẹ & Người chăm sóc để Đánh giá Sự phát triển Đây là một trang web mới được phát triển trên trang web của VDOE để cung cấp cho phụ huynh và người chăm sóc các nguồn tài nguyên đánh giá và hướng dẫn liên quan đến Đánh giá Tăng trưởng Mùa thu năm 2021.