Diễn giải Điểm chia theo chiều dọc - ĐỌC

Diễn giải Điểm theo tỷ lệ theo chiều dọc

Đánh giá Tăng trưởng Mùa thu năm 2021 LỚP 3-8 ĐỌC

Bước sau:

1) Gần đầu báo cáo điểm của học sinh, hãy tìm tên chính xác của bài kiểm tra. Trong bảng bên dưới, hãy tìm hàng phù hợp với tên chính xác của bài kiểm tra.

2) Tìm Điểm theo tỷ lệ theo chiều dọc trên báo cáo Chi tiết học sinh theo câu hỏi (SDBQ) của học sinh.

Trong bảng dưới đây, trong hàng có tên bài kiểm tra chính xác, hãy tìm phạm vi điểm bao gồm Điểm theo tỷ lệ dọc của học sinh của bạn.

ĐỌC HIỂU

 

Dựa trên điểm theo thang điểm dọc của học sinh trong bài kiểm tra, đánh giá nội dung của năm ngoái, học sinh của bạn:
TÊN KIỂM TRA Cần hỗ trợ thêm vì nội dung mới được giới thiệu trong suốt cả năm. Có thể cần một số hỗ trợ bổ sung vì nội dung mới được giới thiệu trong suốt cả năm Rất có thể được chuẩn bị để học nội dung cấp lớp hiện tại.
Gr 3 Reading Fall 2021 (Bài kiểm tra trực tuyến dựa trên nội dung Gr 3) Lên đến 1406 1407 - 1453 1454 trở lên
Gr 3 Reading (Bài kiểm tra trên giấy dựa trên nội dung Gr 3) Lên đến 1406 1407 - 1453 1454 trở lên
Gr 4 Reading Fall 2021 (Bài kiểm tra trực tuyến dựa trên nội dung Gr 3) Lên đến 1406 1407 - 1453 1454 trở lên
Gr 4 Reading (Bài kiểm tra trên giấy dựa trên nội dung Gr 4) Lên đến 1453 1454 - 1495 1496 trở lên
Gr 5 Reading Fall 2021 (Bài kiểm tra trực tuyến dựa trên nội dung Gr 4) Lên đến 1453 1454 - 1495 1496 trở lên
Gr 5 Reading (Bài kiểm tra trên giấy dựa trên nội dung Gr 5) Lên đến 1497 1498 - 1544 1545 trở lên
Gr 6 Reading Fall 2021 (Bài kiểm tra trực tuyến dựa trên nội dung Gr 5) Lên đến 1497 1498 - 1544 1545 trở lên
Gr 6 Reading (Bài kiểm tra trên giấy dựa trên nội dung Gr 6) Lên đến 1521 1522 - 1572 1573 trở lên
Gr 7 Reading Fall 2021 (Bài kiểm tra trực tuyến dựa trên nội dung Gr 6) Lên đến 1521 1522 - 1572 1573 trở lên
Gr 7 Reading (Bài kiểm tra trên giấy dựa trên nội dung Gr 7) Lên đến 1565 1566 - 1608 1609 trở lên
Gr 8 Reading Fall 2021 (Bài kiểm tra trực tuyến dựa trên nội dung Gr 7) Lên đến 1565 1566 - 1608 1609 trở lên
Cần hỗ trợ thêm vì nội dung mới được giới thiệu trong suốt cả năm. Có thể cần một số hỗ trợ bổ sung vì nội dung mới được giới thiệu trong suốt cả năm. Rất có thể được chuẩn bị để học nội dung cấp lớp hiện tại.

Bộ Giáo dục Virginia

 


Tổng quan về Báo cáo Chi tiết Sinh viên Theo Câu hỏi (SDBQ)Tài liệu này cung cấp tổng quan chung về Báo cáo SDBQ.

Diễn giải Điểm theo thang điểm theo chiều dọc: Mùa thu năm 2021 Đánh giá mức độ tăng trưởng LỚP 3-8 MÔN TOÁN Tài liệu này áp dụng cho các điểm theo tỷ lệ dọc được báo cáo trong Bài Đánh Giá Tăng Trưởng Môn Toán Lớp 2021-3 Mùa Thu năm 8.

Tài nguyên dành cho Cha mẹ & Người chăm sóc để Đánh giá Sự phát triểnĐây là một trang web mới được phát triển trên trang web của VDOE để cung cấp cho phụ huynh và người chăm sóc các nguồn tài nguyên đánh giá và hướng dẫn liên quan đến Đánh giá Tăng trưởng Mùa thu năm 2021.