Các chuyến đi thực địa

Các nguồn lực thích hợp hiện có trong cộng đồng sẽ được các trường sử dụng để lập kế hoạch và thực hiện chương trình giảng dạy. Một số tài nguyên nhất định có thể được đưa vào lớp học để làm phong phú chương trình giảng dạy trong khi những tài nguyên khác được tham quan tốt nhất trong các chuyến đi thực tế.

Một chuyến đi thực tế có hướng dẫn là một chuyến thăm theo kế hoạch bên ngoài trường học do học sinh thực hiện, dưới sự giám sát của giáo viên hoặc viên chức khác của trường, để làm phong phú và mở rộng chương trình giảng dạy trên lớp. Các chuyến đi thực tế phải tạo mối liên kết giữa nhà trường và cộng đồng và hỗ trợ nhân viên nhà trường liên hệ các ý tưởng và lý thuyết của lớp học với các ứng dụng thực tế. Các chuyến đi thực địa cho mục đích giảng dạy được khuyến khích bởi Trường Công lập Arlington với sự cân nhắc thích đáng về các giới hạn ngân sách.

Một chuyến dã ngoại ngoại khóa là một chuyến thăm theo kế hoạch bên ngoài trường học do học sinh thực hiện, dưới sự giám sát của giáo viên hoặc viên chức khác của trường, nhằm hỗ trợ các đội học tập / thể thao, nhóm biểu diễn hoặc các hoạt động ngoại khóa khác.

Một chuyến đi thực tế đặc biệt là một chuyến đi thực tế hướng dẫn hoặc ngoại khóa có liên quan đến các trường hợp bất thường.

Giám đốc Dịch vụ Hành chính chịu trách nhiệm cung cấp các cơ hội và hướng dẫn chuyến đi thực tế thích hợp. Hiệu trưởng hoặc người giám sát có trách nhiệm đưa ra chỉ đạo hành chính cho các nhân viên lập kế hoạch và giám sát các chuyến đi thực địa và các hoạt động sử dụng tài nguyên cộng đồng khác.

Tham khảo: ASD 20-4.01