Trung tâm đăng ký dịch vụ ngôn ngữ

giang mai

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Đăng ký Dịch vụ Ngôn ngữ (LSRC), một dịch vụ của Bộ Giảng dạy và Học tập của Trường Công lập Arlington.

LSRC tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng ký trường học cho các gia đình có tiếng Anh là Ngôn ngữ thứ hai, và hỗ trợ ngôn ngữ cho gia đình, học sinh và nhà trường thông qua dịchgiải thích dịch vụ.

Chúng ta làm gì:

  • Đăng ký sinh viên. Xem yêu cầu ;
  • Đánh giá của học sinh với nền tảng ngôn ngữ khác;
  • Đánh giá bảng điểm của các trường trung học nước ngoài dành cho học sinh đủ điều kiện vào Trường Công lập Arlington;
  • Giới thiệu các gia đình đến các trường khác nhau và các chương trình thay thế;
  • Cung cấp các dịch vụ thông dịch và phiên dịch ngôn ngữ cho APS trường học và công sở;
  • Quản lý dữ liệu nhân khẩu học và giáo dục cho học sinh EL, và
  • Xuất bản “Khảo sát về Học sinh Thông thạo Tiếng Anh Hạn chế”, báo cáo hàng năm về số lượng học sinh và ngôn ngữ của Học sinh Học Tiếng Anh tại các Trường Công lập Arlington (APS).