NHÂN VIÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ ASL / CLT

HỖ TRỢ CHO APS CHỈ CÓ NHÂN VIÊN!

Biểu mẫu này CHỈ dành cho APS Nhân viên yêu cầu Dịch vụ thông dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) hoặc chuyển ngữ ngôn ngữ được quản lý (CLT). Biểu mẫu này được sử dụng để yêu cầu Thông dịch viên ASL / CLT cho toàn bộ hoặc một phần ngày học để bao gồm các yêu cầu thông dịch viên thay thế.

Vui lòng bấm vào đây để truy cập biểu mẫu.
(Bạn cần đăng nhập vào APS Tài khoản Google)

Bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về biểu mẫu yêu cầu này, vui lòng liên hệ với Thrash-Thomas, Angelia tại angelia.thrashthomas @apsva.us

Vui lòng gửi bất kỳ phản hồi nào về dịch vụ ASL / CLT tại đây