Yêu cầu phiên dịch ASL / CLT

Vui lòng chọn nút thích hợp từ các tùy chọn ở bên trái liên quan đến việc các dịch vụ ASL / CLT có cung cấp quyền truy cập cho một Cha mẹ / Khách truy cập, Một sinh viên có chỗ ở IEP, Hoặc một Nhân viên DHH.

Ngoài ra, vui lòng hoàn thành một mẫu phản hồi sau khi dịch vụ đã được hoàn thành.