Thông tin liên lạc

Trung tâm đăng ký dịch vụ ngôn ngữ (LSRC)
Trung tâm giáo dục Syphax

2110 Đại lộ Washington, Arlington, VA 22204

Điện thoại 703-228-8000
Fax. 703-228-7205


Thư mục nhân viên LSRC:

Điều phối viên: Jeff Lash. ĐT: (703) 228-8041. Email: jeffrey.lash @apsva.us

Trụ sở chính:

  • Gabriela Delcid, Trợ lý văn phòng. ĐT: (703) 228-8002. Email: gabriela.delcid2 @apsva.us
  • Juana Luna, Trợ lý Hành chính. Điện thoại: (703) 228-8001. Email: juana.luna @apsva.us

Đăng ký:

  • Shiraz Bensalem, Nhà đăng ký. ĐT: (703) 228-8048. Email: shiraz.bensalem @apsva.us;
  • Sonia Wayar. Nhà đăng ký. ĐT: (703) 228-8004. Email: sonia.wayar @apsva.us;
  • Tuguldur Batmunkh. Nhà đăng ký. ĐT: (703) 228-8010. Email: tuguldur.batmunkh @apsva.us;
  • Vanessa Ventura, Kỹ thuật viên Dịch vụ Đăng ký. ĐT: (703) 228-8008. Email: vanessa.ventura @apsva.us.

Điều phối dịch vụ ngôn ngữ:

  • Diễn dịch: Tuguldur Batmunkh. ĐT: (703) 228-8010. Email: tuguldur.batmunkh @apsva.us;
  • Dịch: Stella Martinez, Chuyên gia dịch thuật. ĐT: (703) 228-7665. Email: stella.martinez @apsva.us.

Dịch vụ ASL / CLT:

  • Điều phối viên Phiên dịch: Reynolds, Nicole. ĐT: (703) 228-8009; Email: nicole.reynolds @apsva.us.

Đánh giá sinh viên:

  • TBD