Công việc phiên dịch

Nếu bạn là một thông dịch viên đủ điều kiện được LSRC chấp thuận, chúng tôi đã gửi cho bạn một email hướng dẫn chi tiết cách đăng ký việc làm. Vui lòng kiểm tra email của bạn để biết liên kết trực tiếp đến các Công việc Phiên dịch hiện có trong Trường Công lập Arlington.

Nếu bạn chưa nhận được email hoặc bạn là thông dịch viên mới đăng ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ LSRC @apsva.us hoặc gọi theo số (703) 228-7663 HOẶC (703) 228-8010; để truy cập.