YÊU CẦU CHO NGƯỜI GIẢI THÍCH

Biểu mẫu này chỉ dành cho APS nhân viên và giáo viên yêu cầu thông dịch viên cho các mục đích giảng dạy và giáo dục, và APS Cần có Tài khoản Google để truy cập biểu mẫu này.

Nếu bạn có APS Tài khoản Google, vui lòng yêu cầu thông dịch viên trực tuyến ĐÂY.