Tài nguyên sức khỏe tâm thần

Tài nguyên Cộng đồng

Arlington có rất nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng. Trong số đó có Bộ Dịch vụ Nhân sinh, Cục Chăm sóc Sức khỏe Hành vi, đơn vị này cung cấp một loạt các chương trình và dịch vụ để giúp người dân Arlington vượt qua hoặc quản lý tốt hơn các vấn đề sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của họ, hãy truy cập: http://health.arlingtonva.us/behavioral-healthcare/

Tài nguyên khác