Cần Giúp Đỡ?

Khi cộng tác để giải quyết các câu hỏi và giải quyết các mối quan tâm, tốt nhất là nên bắt đầu với giáo viên, người vận chuyển hồ sơ hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan của con bạn (nếu mối quan tâm liên quan đến một dịch vụ liên quan). Các biểu đồ bên dưới cung cấp một trình tự giao tiếp được đề xuất và các liên kết PDF bên dưới sẽ liên kết đến các phiên bản tương tác của biểu đồ. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Tài nguyên Phụ huynh theo số 703.228.7239 hoặc prc@apsva.us để được hỗ trợ thêm.