APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng Mười Hai 5, 2016


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Ngày 9 tháng XNUMX - Các bài dự thi MLK Đến hạn

Ngày 13 tháng XNUMX năm APS Diễn đàn ngân sách, Ed Center Room 101, 7-9 giờ tối

Ngày 20 tháng XNUMX năm APS Diễn đàn Ngân sách cho Cộng đồng Người Tây Ban Nha, Thư viện Trường Trung học Jefferson, 7-9 giờ tối

Ngày 22 tháng 2 đến tháng XNUMX. XNUMX - Kỳ nghỉ Đông - Không có Trường học