APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng mười một 13, 2017


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Ngày 15 tháng 1 - Sử dụng được chấp nhận (Công nghệ / thiết bị 1: 7), 9-XNUMX giờ tối tại Washington-Lee

Ngày 18 tháng XNUMX năm Colour of Girls Leadership Conference

Ngày 22-24 tháng XNUMX - Nghỉ lễ Tạ ơn, Không nghỉ học

Ngày 28 tháng 1 - Phiếu báo cáo được phát hành cho các lớp 5-XNUMX