APS Biểu trưng đánh giá tin tức

Tháng mười một 21, 2017


Bản tin hai tuần một lần được tạo cho các Trường Công lập Arlington

Ngày 22-24 tháng XNUMX - Nghỉ lễ Tạ ơn, Không nghỉ học

Ngày 28 tháng 1 - Phiếu báo cáo được phát hành cho các lớp 5-XNUMX

Ngày 28 tháng XNUMX năm Nhóm Trọng tâm Đặt tên Trường, 6:30 chiều tại Syphax *

Ngày 2 tháng XNUMX năm Nhóm Trọng tâm Đặt tên Trường, 10 giờ sáng, 11 giờ sáng và 2 giờ chiều tại Syphax *

*Đăng ký. Không gian có hạn.