Đánh giá chương trình, khảo sát và nghiên cứu

Nhân viên đánh giá tiến hành đánh giá và khảo sát chương trình, và quản lý quá trình thực hiện nghiên cứu trong APS.

Đánh giá chương trình

Nhân viên đánh giá tiến hành đánh giá tổng kết về các chương trình hướng dẫn và các phòng ban nhằm mục đích cải tiến liên tục.

Đánh giá ứng dụng để thực hiện nghiên cứu

Nhân viên đánh giá điều phối việc đánh giá ứng dụng để thực hiện nghiên cứu in APS, và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án nghiên cứu nội bộ.

Các cuộc điều tra

Nhân viên đánh giá phối hợp và báo cáo hai năm một lần Khảo sát vấn đề giọng nói của bạn, cuộc khảo sát khí hậu mới của chúng tôi thay thế Khảo sát sự hài lòng của cộng đồng và Khảo sát dựa trên trang web. Nhân viên cũng cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về thiết kế khảo sát, phát triển bảng câu hỏi, quản lý và báo cáo cho các cuộc khảo sát được thực hiện trong APS.