Phụ lục Báo cáo Đánh giá Giáo dục Nghệ thuật

Phụ lục A: Lý lịch

Phụ lục B: Chất lượng hướng dẫn

Phụ lục C: Dữ liệu chương trình

Phụ lục D: Tài nguyên

Phụ lục E: Phản hồi của các bên liên quan

Phụ lục F: Báo cáo bên ngoài

Phụ lục G: Kết quả của Học sinh