Phụ lục Báo cáo Đánh giá CTAE

Phụ lục A - Định nghĩa và từ viết tắt

Phụ lục B - Chất lượng hướng dẫn

Phụ lục C - Dữ liệu chương trình

Phụ lục D - Phản hồi của các bên liên quan

Phụ lục E - Kết quả

Phụ lục F - ISAEP