Phụ lục Báo cáo Đánh giá Mầm non

Phụ lục A - Định nghĩa

Phụ lục B - Chất lượng hướng dẫn

Phụ lục C - Dữ liệu Chương trình Mầm non

Phụ lục D - Phản hồi của các bên liên quan

Phụ lục E - Tài nguyên

Phụ lục F - Kết quả