Phụ lục Báo cáo Đánh giá Sức khỏe và Thể chất

Phụ lục A: Lý lịch

Phụ lục B: Chất lượng hướng dẫn

Phụ lục C: Dữ liệu chương trình

Phụ lục D: Phản hồi của các bên liên quan

Phụ lục E: Kết quả của Học sinh