Phụ lục Dịch vụ Thư viện

Phụ lục

Phụ lục A - Định nghĩa

Phụ lục B - Dữ liệu khảo sát

Phụ lục C - Truy cập và sử dụng

Phụ lục D - Hoạt động và Tài nguyên

Phụ lục E - Hướng dẫn Thư viện / Dữ liệu Quan sát

Phụ lục F - Kết quả của học sinh