Phụ lục Báo cáo Đánh giá Thành tích Trẻ vị thành niên

Phụ lục A - Định nghĩa

Phụ lục B - Thông tin lai lịch

Phụ lục C - Phản hồi của các bên liên quan

Phụ lục D - Vai trò Điều phối viên

Phụ lục E - Kết quả của học sinh