Phụ lục Báo cáo Đánh giá Phát triển Chuyên nghiệp

Phụ lục A - Định nghĩa

Phụ lục B - Thông tin lai lịch

Phụ lục C - Tham gia phát triển nghề nghiệp

Phụ lục D - Quan sát

Phụ lục E - Phản hồi của các bên liên quan

Phụ lục F - Tài nguyên