Phụ lục Báo cáo Khoa học

Phụ lục A - Định nghĩa

Phụ lục B - Dữ liệu khảo sát

Phụ lục C - Dữ liệu quan sát

Phụ lục D - Dữ liệu tuyển sinh

Phụ lục E - Dữ liệu tham gia

Phụ lục F - Dữ liệu điểm kiểm tra