Phụ lục Báo cáo Đánh giá Nghiên cứu Xã hội

Phụ lục A - Định nghĩa

Phụ lục B - Dữ liệu quan sát

Phụ lục C- Phản hồi của các bên liên quan

Phụ lục D - Dữ liệu về sự tham gia của sinh viên

Phụ lục E - Lịch sử sống! Dữ liệu đào tạo

Phụ lục F - Dữ liệu kết quả của học sinh

Phụ lục G - Tạp chí Văn học