Phụ lục Báo cáo Ngôn ngữ Thế giới

Phụ lục

Phụ lục A - Định nghĩa

Phụ lục B - Dữ liệu tham gia và ghi danh

Phụ lục C - Quan sát trong lớp học

Phụ lục D - Điểm kiểm tra

Phụ lục E - Báo cáo

Phụ lục F - Phản hồi của các bên liên quan

Phụ lục G - Tài liệu Hướng dẫn cho Điểm chuẩn và Đánh giá